Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op zondag 25 februari 2018 om 10:22 uur

 

Agenda 

1.     Opening door de voorzitter

2.     Mededelingen

3.     Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 21 maart 2017

4.     Algemeen jaarverslag over 2017.

5.     Resultaat van de speerpunten 2017 en nieuwe speerpunten 2018.                           

6.     Presentaties en jaarverslagen van de commissies

7.     Vacatures bij Atledo.

8.     AVG de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pauze

9.     Financieel jaarverslag over 2017 en het Budget voor 2018.

10.  Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing van de kascontrolecommissie 2019.

De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Thomas Bernard, Jan Andries en Ton   Kemmeren. Alle drie zijn ze herkiesbaar.

11.   Verkiezing bestuursleden.

Voorzitter André Langeveld en WOC bestuurslid Johan Flipsen treden beiden af. Johan Flipsen blijft in het bestuur als voorzitter TC Atletiek. Tessa Trommelen is tussentijds afgetreden als bestuurslid TC Lopen en bewegen.

Het bestuur draagt Marcel Oerlemans voor als nieuwe voorzitter en Tim Schellekens als WOC bestuurslid.

Kandidaten voor deze functies kunnen zich tot uiterlijk 11 maart 2018 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door tenminste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen.

Voor de functie van bestuurslid TC Lopen en Bewegen is er een vacature.

12.  Rondvraag.

13.   Sluiting.

Voor meer informatie en de jaarverslagen kijk op www.atledo.nl bij evenementenkalender Algemene Leden Vergadering 2018

TOT WOENSDAG 21 MAART 20.00 UUR