Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Ledenvergadering Atledo

Geplaatst op maandag 16 februari 2015 om 15:33 uur

Hieronder vindt u de agenda 2015, de notulen 2014 en de commissieverslagen.

Agenda ALV 17 maart 2015

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen.
 3. Algemeen jaarverslag 2014.
 4. Notulen ALV 19 maart 2014.
 5. Actiepunten ALV 19 maart 2014.
 6. Jaarverslagen commissies.
 7. Vacatures.
 8. Financieel jaarverslag 2014.
 9. Budget 2015.
 10. Verslag kascontrolecommissie.
 11. Verkiezing kascontrolecommissie.

De commissie bestaat dit jaar uit Kris Beerens,  Alex van Krevelen en Jan Willem van Heteren. Kris is aftredend en niet herkiesbaar.

 1. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn Michel Sanders, Johan Flipsen, André Langeveld. Michel is niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 2 maart 2015 schriftelijk aanmelden bij het secretariaat vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door ten minste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

Tot dinsdag 17 maart om 20.00 uur.

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering ATV  Atledo Woensdag 19 maart 2014. 

             

 1. Opening door de voorzitter.

a.        De voorzitter heet iedereen welkom en meldt dat er door de leden geen agendapunten zijn aangedragen waarmee de agenda is vastgesteld.

b.       Afmeldingen. Formeel afgemeld: Thea Laurijsen, Hans van Loenhout, Josien Greenwood, Theo Aarts, Riet Jonkers, Wim Bakker.

 1. Mededelingen.

a.        Kascie Mieke vd Brand is aftredend.

b.       Aanpassing HHR i.v.m. Sepa regeling. Opnemen: Aankondiging 5 dagen voor incasso.

c.        Aanmelden evenementen

 1. Jaarverslag 2013.

a.        Jaaroverzicht door GK met de belangrijkste en opvallendste gebeurtenissen en evenementen van het afgelopen jaar in woord en beeld. O.a. Indoor in 2 zalen, Atledo Cross, 8 van Atledo, Ouderen in Beweging, Avondwedstrijd, DDD, Regio 13 competitie, CK, Bruggenloop, doorstart  Kerstafettemarathon, Run for Fun nu 2x per jaar, Vrijwilligersavond, huldiging Nadine Broersen en nog veel meer. Kortom we zijn een actieve vereniging met veel uiteenlopende evenementen.

 1. Notulen ALV 21 maart 2013.

a.        Akkoord en aangenomen

 1. Actiepunten ALV 21 maart 2013.

a.        Inzet vrijwilligers. De website applicatie is klaar voor gebruik. Volgt een korte demo. Harrry Hessels: Hoe komen de andere leden dat te weten? Via website, narrow casting, mailing (met leesbevestiging) en de sociale media. Gebruik opvolgen tot zomervakantie. Werkt het niet dan de groepen bij langs. Kris Beerens: Oproep aan de commissies om activiteiten aan te melden.

b.       Financieel gezond blijven. Stoppen teruglopend ledental. Inkomsten uit regulier kantinegebruik bevorderen. Gestopte en weggevallen sponsoren opvangen door vinden van nieuwe.

 1. Verslagen commissies.

a.        Toelichting op de jaarverslagen. Atletiek: Er zijn veel evenementen georganiseerd. Er is een  tekort aan trainers. Loop: Run for Fun is succesvol, nu 2x per jaar. Kantinecommissie: Er is nog steeds geen kantinebeheerder. Opnieuw dringende oproep aan de leden om deze belangrijke post in te vullen. Voor uitgebreide toelichting zie de jaarverslagen in de bijlage onder aan dit verslag.

 1. Vacatures.

a.        Organogram Atledo wordt gepresenteerd met toelichting bij de vacatures daarin. Fred Kramer neemt coördinatie accommodatiebeheer over van Henk. Frits van de Velden wordt onze sportjournalist. Oproep voor Begeleiding langdurig geblesseerden, Voorzitter en PR & communicatie. Kris Beerens: Gezien veelomvattende taken van TC atletiek en WOC aparte functies maken, was vroeger ook zo.  Deze functies zijn al voor 2009 samengevoegd. Johan Flipsen nam toen al waar omdat er verder niemand beschikbaar was. Daarna is deze situatie geformaliseerd. Johan Flipsen coördineert maar doet niet alles zelf.

b.       Albert Verschure doet een dringende oproep/mededeling waarin hij stelt dat als de vacature voorzitter per 1 juni niet is ingevuld Atledo zonder voorzitter zit omdat hij of een van de andere bestuursleden dit niet erbij kunnen nemen.

 1. Financieel jaarverslag 2013.

a.        Het ledenaantal op peil houden is cruciaal. Contributie, maar ook kantine inkomsten en sponsor inkomsten hangen er mee samen. Vooral veel trimmers gaan weg. Speerpunt en doelstelling is het ledenaantal licht laten groeien.

b.       Er zijn veel uitgaven gedaan aan de accommodatie in 2013.

c.        In 2014 weer 12.000 euro aflossen op de lening i.p.v. de 5000 euro in 2013. Indien mogelijk nog een extra aflossing.

d.       Sponsors behouden en uitbreiden. Zie verder presentatie Kernpunten.

e.       Code Wifi wordt opgehangen.

f.         Kantineprijzen blijven ongewijzigd.

g.        Contributieverhoging alleen index: 2%

 

 1. Budget 2014.

a.        Aangenomen.

 1. Ingelast agendapunt: Benoeming lid van verdienste:

a.        Marianne Verschure Kenter wordt benoemd tot lid van verdienste vanwege haar jarenlange inzet voor de ledenadministratie, contributie en facturatie. De bijhorende speld wordt door de voorzitter opgespeld onder luid applaus.

 1. Verslag kascontrolecommissie.

a.        Kris Beerens: Leest verklaring voor. ALV verleent penningmeester decharge. Volgend jaar controle 9 maart om 20.45 uur.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie.

a.        Jan Willem van Heteren treedt toe tot de kascontrolecommissie en vervangt Mieke van den Brand. Datum controle 9 maart 2015.

De commissie bestaat dit jaar uit Kris Beerens, Mieke van den Brand en Alex van Krevelen.  Mieke van den Brand is aftredend en niet herkiesbaar.

 1. Verkiezing bestuursleden.

a.        Bedankje aan Hendrik van Gerven en Gerdjan Kipping voor hun jarenlange inzet als bestuurslid TC Loop en Voorzitter. (Henk van Tilburg is afwezig vanwege overlijden van zijn zus en wordt op een later moment officieel bedankt). ALV is akkoord met (her)benoeming Marian Mahieu en Hens Koreman.

Aftredend zijn Gerdjan Kipping (voorzitter),Henk van Tilburg (PR), Hendrik van Gerven (TC Loop) en Hens Koreman (secretaris). Hens Koreman is herkiesbaar. Het bestuur draagt Marian Mahieu voor als bestuurslid TC Loop.               

 1. Concept beleidsstuk.

Belangrijkste punten:

·         Groei leden naar 700-750

·         Inkomsten structureel verhogen

·         Binding met de Dongense samenleving vergroten.

Speerpunten 2014:

·         Structurele ledenwerving acties.

·         Ledenbinding verbeteren.

·         Sponsorinkomsten verhogen.

·         Wandelen weer op de kaart zetten.

·         Run for Fun draait goed.

·         Sponsorbeleid aanpassen en op pad gaan om sponsors te werven.

 1. Rondvraag.

a.        (voor het eerst) Geen enkele.

 1. Sluiting.

a.       Volgende ALV dinsdag 17 maart 2015 om 20:00 uur.