Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

ALV 2014

Geplaatst op vrijdag 21 februari 2014 om 13:00 uur

De Algemene Ledenvergadering van Atledo is dit jaar op woensdag 19 maart. Aanvang 20 uur. Alle leden zijn weer van harte uitgenodigd. Er zijn dit jaar veel aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. Gerdjan Kipping stopt vanwege recente ontwikkelingen in zijn loopbaan die nog meer tijd van hem vragen. Henk van Tilburg kondigde vorig jaar al aan te stoppen na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Hendrik van Gerven vindt het na vele jaren in het bestuur ook tijd om het stokje over te dragen. Henk, Hendrik en Gerdjan blijven nog wel actief binnen onze vereniging. Daarnaast staat deze ALV in het teken van het behoud van onze financieel gezonde positie. Hieronder de voorlopige agenda.

Tot 19 maart.

Bestuur Atledo

 

Algemene Ledenvergadering ATV  Atledo

Woensdag 19 maart 2014.  Aanvang 20.00 uur. Clubgebouw Atledo

              

Agenda

1.       Opening door de voorzitter.

2.       Mededelingen.

3.       Notulen ALV 21 maart 2013.

4.       Actiepunten ALV 21 maart 2013.

5.       Verslagen commissies.

6.       Vacatures.

7.       Jaarverslag 2013.

8.       Financieel jaarverslag 2013.

9.       Verslag kascontrolecommissie.

10.     Verkiezing kascontrolecommissie.

De commissie bestaat dit jaar uit Kris Beerens, Mieke van den Brand en Alex van Krevelen. Kris Beerens is aftredend.

artikel 23

De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks de kascommissie, die uit tenminste drie leden bestaat, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden beurtelings af en zijn aansluitend slechts 1x herkiesbaar. De commissie onderzoekt voor de algemene vergadering de jaarlijkse rekening van de vereniging voor wat het de inkomsten en uitgaven betreft en brengt van de bevindingen verslag uit op de algemene vergadering.

11.    Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn Gerdjan Kipping (voorzitter), Henk van Tilburg (accommodatiebeheer en PR), Hendrik van Gerven (TC Loop) en Hens Koreman (secretaris). Hens Koreman is herkiesbaar.

                        Artikel 13

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur of schriftelijk door tenminste 10 stemgerechtig­den. Indien de vereniging minder dan 100 stemgerechtigde leden heeft, dient voor "10 stemgerechtigden" te worden gelezen: 10% van het aantal stemgerechtigde leden. Dit schriftelijk verzoek dient, vergezeld van de bereid­verklaring van de kandidaat, tenminste tien dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst en de dag van vergadering niet meegerekend, ingediend te zijn.

12.   Concept beleidstuk.

13.    Budget 2014.

14.    Rondvraag.

15.    Sluiting.

Tot woensdag 19 maart 20.00 uur.