Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op woensdag 16 maart 2011 om 17:19 uur

Beste leden,

Woensdag 23 maart 2011 vindt weer de Algemene Leden Vergadering plaats. Iedereen is van harte uitgenodigd want jullie mening telt en wordt zeer op prijs gesteld. De agenda vind je hier onder.

Tot woensdag 23 maart.
Bestuur Atledo

Agenda Algemene Ledenvergadering ATV Atledo
1.       Opening door de voorzitter.
 
2.       Mededelingen.
 
3.       Notulen ALV 25 maart 2010.
 
4.       Actiepunten ALV 25 maart 2010.
 
5.       Contributievoorstel.
a.      
Nieuwe opzet
b.      
Verhoging 2011
 
6.       Toelichting op het plan voor een Krachthonk
 
7.       Jaarverslag 2010.
 
8.       Financieel jaarverslag 2010.
 
9.       Verslag kascontrolecommissie.
 
10.   Verkiezing kascontrolecommissie.
De commissie bestond dit jaar uit Kees Schijvenaars, Tom Dalenberg en Kees Pijnenburg.

11.   Verkiezing bestuursleden.
Aftredend zijn Hendrik van Gerven en Hens Koreman. Hendrik en Hens zijn herkiesbaar. Kandidaten dienen uiterlijk 15 maart 2011 schriftelijk en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat en door tenminste 10 stemgerechtigde leden voorgedragen ingediend te zijn bij het secretariaat.

12.   Beleidsplan: Speerpunten 2011.
 
13.   Budget 2011.
 
14.   Rondvraag.
 
15.   Sluiting.