Atletiek- en Trimvereniging Atledo Dongen

Algemene Ledenvergadering

woensdag 19 maart 2014

De Algemene Ledenvergadering van Atledo is dit jaar op woensdag 19 maart. Aanvang 20.00 uur. Er zijn dit jaar veel aftredende en niet herkiesbare bestuursleden. Daarnaast staat deze ALV in het teken van het behoud van onze financieel gezonde positie. Hieronder de voorlopige agenda. Gerdjan Kipping stopt na vijf jaar als voorzitter vanwege recente ontwikkelingen in zijn loopbaan die nog meer tijd van hem vragen. Henk van Tilburg kondigde vorig jaar al aan te stoppen na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Hendrik van Gerven vindt het na zeven jaren in het bestuur ook tijd om het stokje over te dragen. Henk, Hendrik en Gerdjan blijven nog wel actief binnen onze vereniging. Het bestuur heeft Marian Mahieu bereid gevonden de bestuursverantwoordelijkheden van Hendrik over te nemen. Wij dragen Marian dan ook van harte voor als nieuw bestuurslid TC Lopen en Bewegen. We zoeken nog een nieuw bestuurslid PR en Communicatie en natuurlijk een nieuwe voorzitter.Wedstrijdverslag

Jaarverslagen 2013 en notulen ALV 2013

Jaarverslag 2013 WOC & TC

2013 was een heel druk jaar.

Continue is het WOC bezig met het bedenken van een verbeterde aanpak van de wedstrijden en we mogen niet klagen. De opkomst bij de meeste wedstrijden is heel groot als je dit vergelijkt met vergelijkbare wedstrijden in de regio. Ook is het fijn, dat bij veel wedstrijden ook het aantal deelnemers gelijk blijft of zelfs toeneemt, terwijl het aantal atletiekwedstrijden en wedstrijd- en trimlopen toeneemt de spoeling dus dunner wordt. Maar het blijkt ook dat meer en meer mensen buiten de regio onze wedstrijden waarderen. We zijn dus op de goede weg, maar willen voorzichtig zijn om niet vast te roesten in een bepaald stramien. Tot zover is dat in 2014 niet het geval, omdat er bij iedere al geplande wedstrijd verbeterpunten in de praktijk zijn of worden aangebracht. Minpunt is wel, dat al jarenlang een groot aantal eigen Atledoleden niet aan de start verschijnt van bijvoorbeeld de Atledocross of Dwars door Dongen. Hiervoor hebben we nog geen passend antwoord gevonden.

 

Ook bij de TC Atletiek was het een drukke bedoening in 2013. Helaas zijn er meer trainers vertrokken dan gekomen, vooral vanwege studiedrukte. Gelukkig zijn er een aantal jeugdige trainers voor teruggekomen, die ook allemaal een cursus hebben gevolgd. Voor alle groepen staan dus ervaren en/of geschoolde trainers. Zorg is wel, dat het aantal jeugdleden niet wil groeien. Daar moeten niet alleen de trainers, maar met name ook wij als vereniging aan werken. We kunnen de hele linie van redenen wel aanvoeren, maar dit is praten over “reasons why not”. We moeten er juist meer en meer heen om dingen aan weten te bieden, die de interesse wekt van jeugd. Hierbij worden we bijgestaan door de combinatiefunctionarissen, die de nodige contacten leggen in en met de scholen in Dongen. In dit kader is het fijn dat in 2014 komt eindelijk ook samenwerking met het Cambreurcollege tot stand komt. Dat biedt twee weken gymlessen aan op het Atledocomplex.

 

Maart 2014.

Johan Flipsen,

Bestuurslid TC Atletiek en WOC

-----------------------------------------------

Jaarverslag TC Loop 2013

 

Dit jaar hebben we voor de trimmers de volgende activiteiten (mede) georganiseerd:

De Bruggenloop was ondanks de koude harde wind een succes.  Er waren bijna evenveel  deelnemers als in 2011 en 2012, waaronder vele lopers uit de omgeving. We hebben alleen maar enthousiaste reacties gehad, ondanks de wat minder snelle tijden, veroorzaakt door de harde wind.

De “8” van Atledo stond dit jaar weer op het programma. De(gratis) koffie- en theetent was een schot in de roos. Bijna alle lopers bleven wachten tot de laatste loper binnen was. Aantal deelnemers was evenals vorig jaar onder de verwachtingen (ca. 45). Momenteel zijn we in samenwerking met de jeugdcommissie bezig de “8” in een ander jasje te gieten. De datum staat al wel vast: maandag  21 april 2e paasdag.

Na een afwezigheid van twee winters was de doorstart van de Kerstafettemarathon succesvol, met ongeveer evenveel deelnemende ploegen als de in de zomer van 2012 gehouden Midzomerestafettemarathon.

Ook de Oliebollentraining werd dit jaar weer goed bezocht.

In september is dit jaar de nieuwe beginnersgroep gestart onder de nieuwe naam Run For Fun. Deze deelnemers aan deze najaarsgroep stromen inmiddels in in de reguliere trimgroepen. In januari 2014 is voor het eerst de lang gewenste voorjaarsgroep gestart, zodat we (her)beginnende lopers voortaan twee keer per jaar met lopen kunnen starten bij Atledo.

Antoon Aarden heeft de trainingen van de trainingen van Ouderen in Beweging overgenomen van Toine van Gils, die zoals bekend de trainingen aan deze groep niet meer met zijn drukke werkzaamheden kon combineren. We danken Toine hartelijk voor de mooie opstart van deze groep en Antoon voor de vloeiende overname. Daarnaast heeft Antoon vanwege gezondheidsproblemen van wandeltrainer Gert Vermeulen de wandelgroep onder zijn hoede.

Josien Greenwood stopt na de grote vakantie na vele jaren met training geven. Wij zijn dus druk bezig met een opvolger; inleidende gesprekken zijn reeds gevoerd.

Maart 2014.

Hendrik van Gerven,

Bestuurslid TC Loop en TOC

-----------------------------------------

Jaarverslag Kantinecommissie 2013

Ook in 2013 is de omzet weer teruggelopen. Net als in 2012 is dit te wijten aan ledenverlies en minder regulier bezoek (na trainingen). Ook het niet doorgaan van de Rommelmarkt en o.a. de Familiedag heeft tot minder inkomsten geleid. Dwars Door Dongen en competitie- en baanwedstrijden zorgden voor gemiddeld te verwachten omzet.

In 2013 hebben we nog steeds geen kantinebeheerder als opvolger voor Tiny Broeders kunnen vinden. Bestuurslid Michel Sanders heeft die taak tijdelijk vervuld en heeft zijn taken, zoals vooraf afgesproken, fasegewijs neergelegd en is uit de kantinekommissie getreden. Zijn nieuwe baan en andere prioriteiten binnen Atledo liggen aan dit besluit ten grondslag. De taken zijn verdeeld onder de overige leden van de kantinekommissie. Frans Nijman en Hendrik van Gerven zijn tot de kommissie toegetreden om ook enkele taken over te nemen.

In 2014 zal verder gezocht worden naar een kantinebeheerder. Zoals tot 2009 jarenlang het geval was, is ook nu penningmeester Albert Verschure weer het verantwoordelijke bestuurslid. Verder is te melden dat Stijn Rutten gestopt is als lid van de kommissie i.v.m. zijn nieuwe baan.

In 2014 zal de Rommelmarkt wel plaatsvinden (op zondag 18 mei). In het kader van de Dongense Sportmaand zal waarschijnlijk een extra evenement plaatsvinden.

Vanuit de kantinecommissie wordt gezocht naar manieren om het regulier kantinebezoek te verbeteren. Dit heeft ook de bijzondere aandacht van het bestuur.

Rest nog dank aan de leden van de kantinekommissie en de barmedewerkers voor hun inzet.

Februari 2014,

Michel Sanders,

Bestuurslid Algemene Zaken

---------------------------------------

Algemene Ledenvergadering A.T.V. Atledo

Donderdag 21 maart 2013.  Aanvang 20.00 uur. Clubgebouw Atledo

Notulen

 1. Opening door de voorzitter
  1. De voorzitter heet alle 53 leden die gekomen zijn van harte welkom. Na enkele huishoudelijke mededelingen en de vraag of er nog dringende zaken op de agenda ontbreken begint de vergadering.
  2. Afmeldingen ontvangen van Tiny en Marian Broeders, Hans van Loenhout, Ton Okkerman, Kees Schijvenaars, Aad van der Kaaij, Ineke Akkermans, Alfred Heppener, Regina Langeveld, Jan Joosen, Ad de Jong, Riet Jonkers. verder geen, geen agendapunten ontvangen.
  3. Terugblik 2012. Zie p.p. presentatie in de bijlage.
 1. Notulen ALV 22 maart 2012.

Aangenomen zonder wijzigingen

 1. Actiepunten ALV 23 maart 2012
  1. Jubileum 30 jarig bestaan
   • Gerdjan licht toe dat het 30 jarig jubileum een succes was. Het speerwerpgala en het goed bezochte WAT weekend waren hoogtepunten. Ook financieel zijn we er goed uitgesprongen. Er was een uiteindelijk een klein positief saldo.
  2. Ledenaantal weer laten groeien
   • Dat is niet gelukt. Het Ledental is ondanks alle acties licht gedaald – 18 leden minder dan in 2011-. Succesvol is de instroomgroep met meer dan 25 nieuwe leden en de gestage groei van de Ouderen in Beweging.
  3. Vrijwilligers behouden
 • Met meer dan 150 vrijwilligers heeft Atledo een goede basis, maar dit aantal groeit niet. Het is belangrijk voor elke vereniging dus ook voor Atledo om over voldoende vrijwilligers te kunnen beschikken simpelweg om de vereniging draaiende te houden. Voorbeeld is de functie van kantinebeheerder. Als die er niet is kunnen bar en kantine niet open blijven. Vraag uit de vergadering: Ard Jan Moerdijk:  Is er bij andere verenigingen hetzelfde beeld? Veel verenigingen kampen met dit probleem. Een steeds kleinere groep moet steeds meer taken invullen, of ze blijven liggen.
 • Jolande van ’t Hout: AVR Reusel draait wel goed en heeft voldoende vrijwilligers, misschien eens  gaan kijken wat ze daar goed doen?
 1. Vacatures
  1. Kantinebeheerder. Michel Sanders is per 1-3-2013 gestopt als kantinebeheerder. Er is een oplossing gevonden door de taken te verdelen over mensen die dit tijdelijk willen doen. We zoeken dus steeds naar een permanente oplossing. Dat hoeft niet een persoon te zijn, maar mogen ook meerdere personen zijn die de taken verdelen. Er is ook nagedacht over een vergoeding voor de kantinebeheerder. Het bestuur is daar geen voorstander van want wat voor deze functie geldt gaat ook op voor andere functies die dan evenveel recht hebben op betaling. Bovendien rijzen dan de kosten de pan uit.
  2. Onderhoudsploeg: We willen graag onze onderhoudsploeg die er voor zorgt dat gebouwen en baan prima in orde zijn uitbreiden met een aantal mensen zodat de huidige ploeg wat ontlast wordt. Wie zin heeft kan zich melden bij Henk van Tilburg. Het is mooi meegenomen als je bepaalde vakkennis hebt maar dat is beslist geen noodzaak. Enthousiasme is belangrijk. Wij bieden een prettige werksfeer.
  3. Vrijwilligers coördinator: Deze vacature staat al te lang open. De gaten worden nu te vaak opgevuld door leden die al vrijwilligers zijn.
  4. Voorstel inzet leden: Er is voorafgaand aan de ALV een voorstel geplaatst waarbij alle leden verplicht worden om zich een paar uur per jaar in te zetten voor de vereniging. Als urgent voorbeeld wordt de schoonmaak genoemd, maar ook barbezetting en onderhoud. Albert Verschure legt uit dat uit besteden geen optie is want te duur en die richting willen we als vereniging niet op.  Hoe reageren de leden hier op? Enige reacties: Het voorbeeld is te eng neergezet. Beter een dagdeel dan enkele uren. Keuzemogelijkheid inbouwen voor de leden. Ook jureren meenemen. Staan er sancties op niet meedoen en hoe wordt dat geregeld? Bestaat er de mogelijkheid tot afkopen? Uitgaan van het positieve. Er ontstaat een goede en levendige discussie waarbij zinvolle opmerkingen en oplossingen worden aangereikt. Albert vat samen: vanaf 16 jaar en ouder, 1 dagdeel per jaar, invulling met beperkte keuze. 1 jaar doen tot volgende ALV. Dan en evalueren en beslissen of er een afkoopsom of sanctie komt. Over dit voorstel wordt gestemd. Uitslag:  Unaniem voor. Het bestuur neemt deze punten mee in de concrete uitwerking van het voorstel.
 1. Jaarverslag 2012.
  1. Jaarverslagen commissies: Geen opmerkingen.
  2. Financiële inkomsten: 30 jarig Jubileum had een klein plusje, de Rommelmarkt was zeer geslaagd niet alleen wat betreft de opbrengst, maar ook wat betreft gezelligheid. Het ledental en dus de inkomsten zijn licht gedaald. De financiële positie is goed. Er is flink afgelost op de hypothecaire lening.  Er is meer uitgegeven aan onderhoud dan andere jaren. De kantine inkomsten waren minder dan begroot. In 2013 zijn er iets minder sponsors en minder sponsor inkomsten. Of er in 2013 een Rommelmarkt komt is nog niet zeker. Het oud papier ophalen blijft, maar de beurten voor Atledo worden waarschijnlijk minder.
  3. Financiële uitgaven. Er is geïnvesteerd in de geluidsinstallatie. De uitgaven van de WOC waren lager dan begroot, minder trainers, geen cursussen. Atledo is over de hele linie zuinig geweest. Door de forse aflossing zijn er in 2013 e.v. jaren minder rentelasten. Een belangrijke kostenpost is de verhoging van de BTW naar 21% en de verhoging van de assurantiebelasting. Er zijn geen bijzondere uitgaven gepland. Tom Dalenberg vraagt of er is gedacht aan zonnepanelen want besparing op energie. Albert: Samen met de Federatie en Dongen Energie wordt er o.a. naar de mogelijkheid van zonnepanelen gekeken. Wordt vervolgd.
  4. Samengevat: Wij zijn een gezonde vereniging.

Pauze

 1. Ereleden en leden van verdienste: De voordrachtcommissie ereleden en leden van verdienste, bestaande uit Alma Kramer en André Langeveld heeft ook dit jaar getoetst of er leden zijn die er in aanmerking komen voor een benoeming tot erelid of lid van verdienste. In tegenstelling tot andere jaren zijn er dit jaar helaas geen leden die voldoen aan de criteria.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie

Op maandagavond 4 maart is de kascontrolecommissie op bezoek geweest bij de penningmeester. De bevinding is dat alles op orde is. Decharge aan de penningmeester wordt daarom verleend.

 1. Verkiezing kascontrolecommissie en bestuursleden.
  • De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Riet Jonkers, Tom Dalenberg en Kris Beerens. Riet en Tom treden af, Kris is herkiesbaar. Kris Beerens, Mieke van den Brand en Alex van Krevelen vormen samen de nieuwe kascontrolecommissie 2014. De datum voor controle wordt vastgesteld op maandag 10 maart 2014.
  • Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Albert Verschure (penningmeester) en Henk van Tilburg (PR) Albert en Henk zijn herkiesbaar. Albert blijft bij herverkiezing nog minstens 2 jaar. Henk nog 1 jaar. Hij stopt op zijn 75e verjaardag. De vergadering gaat akkoord met de herverkiezing van Albert en Henk.    
 1. Beleidsplan: Speerpunten 2013.
  1. Vrijwilligers.  We willen graag dat alles binnen onze club op rolletjes loopt, maar vooral dat iedereen er plezier aan beleefd. Zoals de voorzitter in zijn openingswoord al aangaf samen sporten, samen presteren, samen plezier, samen vieren, samen werken, samen verder. We zullen daarom op een positieve manier energie stoppen in het activeren van onze leden. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en niemand aan de kant blijft staan wordt ook het vrijwilligerswerk leuk.
  2. Financieel gezond blijven. We zijn een gezonde vereniging en willen dat graag blijven. In het financieel overzicht zijn de grootste onzekerheden aan de kosten en inkomsten kant al genoemd: Teruglopende kantine inkomsten, sponsors, ledenaantal versus BTW verhoging, assurantiebelasting, onderhoud en mogelijk gedwongen uitbesteden van werkzaamheden. In het bijzonder wordt de rommelmarkt genoemd waarvoor nog een kartrekker nodig is die het inzamelen, de opbouw en de kraambezetting regelt.
 1. Budget 2013 en Contributie
  1. Zie presentatie Kernpunten:
   1. Club moet financieel gezond blijven
   2. Kosten: BTW verhoging en assurantiebelasting,uitbesteding i.p.v. vrijwilligers
   3. Inkomsten: Alle opbrengsten onder druk.   
 1. Contributieverhoging: Het voorstel is om de contributie te verhogen met de inflatie index, dat is 3%. Plus 2 euro per kwartaal extra. Samen is dat 3,20 euro per lid per kwartaal. André Langeveld: Hoe gaat het verder met de inhaalslag oud leden 1x trainen? Albert: Ingezette lijn voortzetten, het gat wordt langzaam kleiner. Frans Nijman: Als Atledo  de hypotheek minder snel aflost scheelt dat 17k. per jaar aan aflossing en rentelasten die je kunt besteden aan andere zaken.  Albert: Sneller aflossen betekent minder rentelasten en maakt budget vrij voor grote urgente uitgaven. Het voorstel tot contributieverhoging wordt in stemming gebracht: 2 tegen, 51 voor.
 1. HHR.

Er worden een aantal aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement voorgesteld die al jaren in de praktijk worden toegepast, maar nog niet zijn aangepast. Zie bijlage HHR onder aan dit verslag. Ook het voorstel dagdeel vrijwilligerswerk zal worden opgenomen. Frans Nijman Denk aan een ontsnappingsclausule. De wijzigingen worden in stemming gebracht en aangenomen.

 1. Rondvraag.

De voorzitter neemt het agendapunt letterlijk en gaat rond met de microfoon om iedereen te vragen zijn of haar vraag te latenstellen.

 1. Jan Reinieren. Tijdig nieuwe trainer vinden voor OIB, want Toine van Gils stopt aan het einde van het seizoen. Antwoord. We zijn al druk op zoek.
 2. Jolande van den Hout: Actiepunt sportief wandelen, waarom is daar niets aan gedaan? Antwoord: Dat is afgelopen jaar niet goed gelukt, maar heeft wel aandacht.
 3. Sabine Broekhoven: Instromers ook verplichten dagdeel vrijwilligerswerk te doen? Antwoord: Ja, zodra ze zijn ingestroomd en lid blijven.
 4. Kris Beerens: Zijn de statuten en het HHR publiekelijk? Antwoord: Ja, horen op onze website te staan. Kris: Statuten niet, HHR wel. Statuten worden z.s.m. geplaatst.
 5. Alma Kramer: 25 maartis er op het Gemeentehuis een  Forumavond vereniging en calamiteit. Is dat bekend? Antwoord: We hebben een uitnodiging gehad en zijn er bij.
 1. Sluiting.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en is het tijd voor een (gratis) drankje.

 


Reageren